top of page

ÖNCE SEN ETKİNLİK KATILIMCILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Devinim Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Veri Sorumlusu olarak etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz, Önce Sen - Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Ebeveynleri için Destek Konferansı kapsamında tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da telefon aracılığıyla sözel ve/veya yazılı olarak toplanmaktadır.

Etkinliğe katılırken bizlerle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon ile eposta adresi gibi iletişim bilgileriniz, katıldığınız etkinliğin adı, etkinlik sırasında toplanan veriler ile çekilen fotoğraf, yazılı yolla ulaştırılan mesaj, video ve ses kayıtları Devinim Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. etkinliği gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan her türlü veriden oluşmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan açık rıza hukuki sebebine dayanarak organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlama, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Etkinliğin düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturması için kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. Ayrıca, etkinlik online platformda olacağı ve kayıt altına alınacağı için ilgili etkinlik katılımcılarına ve konuşmacılarına eğitim, tanıtım, arşivleme ve bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca onay vermeniz halinde iletişim bilgileriniz sizleri daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etme amaçları ile işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerini Hangi Amaçla Kimlere Aktarıyoruz?

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz etkinlik süresince güvenliğin temini amacıyla etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Aynı zamanda ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi hizmetlerin alındığı işbirliği ortaklarımız ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve dernek stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecekti.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@once-sen.com adresine e-posta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ücret alınabilir.

Kişisel verisi işlenen kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini ist Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

bottom of page